Sposób ustalenia

Honorarium za udzieloną pomoc prawną jest przeze mnie ustalane indywidualnie z Klientem i jest uzależnione od charakteru i stopnia skomplikowania sprawy, zakresu świadczonej pomocy prawnej, miejsca jej wykonania i czasu pracy, jaki jest konieczny dla udzielenia profesjonalnej usługi prawnej. Specyfika pracy polegającej na rozwiązywaniu problemów prawnych powoduje, że nie ma tak naprawdę dobrego sposobu dla ustalenia sztywnych cen za usługi prawne. Mam świadomość, że nawet teoretycznie dwie zbliżone tematycznie do siebie sprawy, niejednokrotnie wymagają zupełnie innego nakładu pracy. Stąd też każdą stawkę, przed udzieleniem pomocy prawnej, ustalam w umowie z Klientem, tak by dokładnie wiedział, jakie koszty poniesie z tytułu świadczonych na jego rzecz usług i nigdy post factum nie czuł się zaskoczony ich wysokością.

Jestem aktywnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). Oznacza to, że do ceny za usługę (cena netto) doliczana jest przeze mnie stawka podatku od towarów i usług, w wysokości określonej w ustawie. Klient zawsze jest jednak informowany o kosztach brutto (obejmujących już stawkę wspomnianego podatku). Wystawiam oczywiście faktury na życzenie Klienta.

Ze swojej strony dokładam też starań, aby już na wstępie oszacować koszty sądowe, jakie ponieść musi Klient, w związku z prowadzonym postępowaniem.

W zakresie swojego honorarium, ustalonego z Klientem, nie uwzględniam kosztów sądowych i innych wydatków związanych z dochodzonym roszczeniem (np. opłata skarbowa od pełnomocnictwa). Oznacza to, że koszty te muszą być odrębnie uiszczone przez Klienta, co zawsze jest mu wyraźnie sygnalizowane.

Klient może rozliczyć się ze mną zarówno w formie gotówkowej, jak i bezgotówkowej – przelew na rachunek bankowy Kancelarii. Nie przyjmuje jednak płatności kartą bankomatową lub kredytową za świadczone usługi.

Przewiduje kilka sposobów rozliczania się z Klientem za prowadzenie sprawy.

Pierwszy polega na ustaleniu wynagrodzenia stałego, z góry za prowadzoną sprawę, które nie ulega zmianom, bez względu na czas trwania postępowania.

Drugi może polegać na ustaleniu niższego wynagrodzenia stałego, ale powiększonego o procentowo obliczoną prowizję od wartości zasądzonego roszczenia, w przypadku wygrania postępowania sądowego. Wówczas Klient płaci mniej na wstępie, ale płaci też dodatkowe wynagrodzenie od wygranej sprawy (tzw. success fee). Takie rozwiązanie najczęściej przewidywane jest w sprawach o zapłatę, o odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

Możliwe jest też ustalenie wynagrodzenia godzinowego, za czas pracy, jeżeli jest to związane z realizacją zleconych czynności, wymagających zaangażowania przez dłuższy okresu czasu.

Dopuszczam również możliwość ustalenia wynagrodzenia w formie stałej miesięcznej kwoty, np. za bieżącą obsługę prawną danej jednostki, co najczęściej stosowane jest w przypadku stałej obsługi prawnej przedsiębiorstw.

Świadczę również usługi polegające na udzielaniu porad prawnych i konsultacji prawnych. Koszt takich porad prawnych ustalany jest indywidualnie z Klientem, przed udzieleniem porady prawnej. Jeśli w trakcie konsultacji prawnej Klient chce rozszerzyć zakres udzielanej porady, informuję go uprzednio o tym, iż jest to porada wykraczająca poza uprzednio ustalony zakres.

W przypadkach, w których Klient nie może przyjechać do Kancelarii, możliwe jest świadczenie na jego rzecz pomocy prawnej w innym ustalonym miejscu. Koszty pomocy prawnej mogą być wówczas ustalone z uwzględnieniem wydatków związanych np. z dojazdem do innego, wspólnie ustalonego miejsca. Kwestia ta jest jednak ustalana dokładnie z Klientem, przed wykonaniem usługi prawnej.

W przypadku relatywnie dużych kwot honorarium, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dopuszczam rozłożenie ich płatności na raty lub odroczenie części płatności, na z góry określony czas i po podpisaniu stosownej umowy, ewentualnie po zabezpieczeniu roszczenia.