Prawo cywilne

Prawo cywilne to dziedzina prawa regulująca bardzo szeroki zakres codziennego życia każdego z nas. Wiele cywilnoprawnych aspektów życia jest jednak zawiłych i niezrozumiałych dla kogoś, kto nie posiada specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa. W takich wypadkach warto korzystać z profesjonalnej pomocy prawnej, bowiem często poleganie na intuicji i podpowiedziach znajomych, czy informacjach z internetowego forum lub telewizyjnych paradokumentów, może nie wystarczyć do skutecznego zadbania o swoje interesy osobiste lub majątkowe.

W ramach pomocy prawnej z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, świadczę profesjonalne usługi polegające m.in. na:

 •  

  udzielaniu porad prawnych

 •  

  sporządzaniu opinii prawnych

 •  

  sporządzaniu pism procesowych, takich jak pozwy, pozwy wzajemne, wnioski, pisma przygotowawcze

 •  

  sporządzaniu środków zaskarżenia orzeczeń, w tym apelacji, zażaleń, sprzeciwów od nakazów zapłaty, sprzeciwów od wyroków zaocznych, zarzutów od nakazu zapłaty, skarg na orzeczenia referendarza sądowego, skarg kasacyjnych, skarg o wznowienie postępowania i stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

 •  

  sporządzaniu projektów umów cywilnoprawnych

 •  

  sporządzaniu wzorców umownych

 •  

  analizie umów cywilnoprawnych i wzorców umownych przed ich podpisaniem z kontrahentem

 •  

  sporządzaniu ugód pozasądowych

 •  

  uczestniczeniu w negocjacjach, poprzedzających zarówno zawarcie umów jak i ugód pozasądowych

Przede wszystkim jednak reprezentuję swoich Klientów w procesach sądowych, a także w sporach cywilnoprawnych z osobami trzecimi, zmierzających do pozasądowego rozwiązania powstałych sporów prawnych.

Pomagam również w egzekucji należności i reprezentuję w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, zarówno wierzycieli dochodzących zapłaty swoich wierzytelności, jak i dłużników, którzy w tego rodzaju postępowaniach są podmiotami zobowiązanymi do zapłacenia ciążących na nich długów.

Zakres świadczonej przeze mnie pomocy prawnej z dziedziny prawa cywilnego, jest bardzo szeroki i obejmuje m.in.:

I. Prawo zobowiązań
Rozwiń 

Prawo zobowiązań, zwane inaczej prawem obligacyjnym, dotyczy przede wszystkim stosunków prawnych, powstających w związku z zawieraniem umów w obrocie gospodarczym, ale nie tylko. Nie można wszak tracić z pola widzenia zobowiązań wynikających z czynów niedozwolonych, ale także z innych zdarzeń prawnych, takich jak chociażby bezpodstawne wzbogacenie.

W ramach świadczonych przeze mnie usług dotyczących prawa zobowiązań, wyróżnić mogę m.in.:

 • dochodzenie wierzytelności pieniężnych wynikających z zawartych umów w postępowaniu sądowym, jak i pomoc prawną podmiotom pozwanym o zapłatę, które z różnych przyczyn nie godzą się na uiszczenie dochodzonych względem nich kwot pieniężnych, na rzecz strony przeciwnej;
 • dochodzenie odszkodowania za szkodę oraz zadośćuczynienia za krzywdę wyrządzoną czynem niedozwolonym (deliktem);
 • dochodzenie roszczeń z umów cywilnoprawnych, innych niż roszczenia o zapłatę, np. roszczeń o zwrot przedmiotu darowizny, zawarcie umowy przyrzeczonej, wydanie przedmiotu najmu, dzierżawy lub użyczenia;
II. Prawo rzeczowe
Rozwiń 

Prawo własności rzeczy bynajmniej nie stanowi jedynej formy władztwa nad rzeczą znanej polskiemu prawu. Polskie prawo od własności wyraźnie odróżnia posiadanie rzeczy, ale przede wszystkim tworzy szereg innych praw, takich jak użytkowanie wieczyste, czy ograniczone prawa rzeczowe. Zakres regulacji z tej gałęzi prawa cywilnego jest zatem bardzo szeroki, a ja oferuję pomoc prawną w sprawach o:

 • naruszenie własności rzeczy, w tym o eksmisję z nieruchomości;
 • naruszenie posiadania;
 • zniesienie współwłasności;
 • ustalenie rzeczywistego stanu prawnego nieruchomości i regulowanie stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych,
 • zarząd współwłasnością, w tym dokonywanie czynności prawnych w ramach zarządu rzeczą wspólną;
 • zasiedzenie nieruchomości oraz rzeczy ruchomych;
 • rozgraniczenie nieruchomości;
 • ustanowienie i znoszenie ograniczonych praw rzeczowych, a to hipotek, zastawu, zastawu rejestrowego, służebności gruntowych, służebności osobistych, służebności przesyłu, użytkowania;
 • ustanowienie drogi koniecznej;
 • dochodzenie wynagrodzenia za ustanowione ograniczenia w prawie własności, np. z tytułu ustanowienia drogi koniecznej lub służebności przesyłu;
 • immisje;
 • ustanowienie użytkowania wieczystego oraz przekształcanie użytkowania wieczystego w prawo własności oraz
 • pomoc w sprawach związanych ze wznoszeniem budowli na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste;
III. Prawo spadkowe
Rozwiń 

Z przepisami tej części prawa cywilnego najczęściej mamy do czynienia wówczas, gdy umrze osoba, która była dla nas bliska. Zdarza się jednak, że regulacje prawne z tej części cywilistyki mogą nas dotyczyć także w sytuacji, w której umiera osoba, której nie znaliśmy i z którą nie utrzymywaliśmy za jej życia żadnego kontaktu, ale należała do kręgu naszych „dalszych krewnych”. Niewykluczone wówczas, że możemy należeć do grona jej spadkobierców, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Z takimi zdarzeniami nie zawsze wiążą się dla nas korzyści majątkowe. Bywa bowiem i tak, że w spadku pozostawione zostają tylko zobowiązania. Chcąc uchronić się od takich sytuacji warto korzystać z profesjonalnej pomocy prawnej Radcy Prawnego.

W zakresie prawa spadkowego świadczę pomoc prawną m.in. w sprawach o:

 • stwierdzenie nabycia spadku;
 • odrzucenie spadku;
 • dział spadku;
 • zachowek;
 • dziedziczenie gospodarstw rolnych.

Moje usługi prawne w zakresie prawa spadkowego polegają również na:

 • konsultacji w sprawach związanych z powołaniem do dziedziczenia w drodze testamentu, wydziedziczenia, sporządzania zapisów i zapisów windykacyjnych oraz poleceń spadkowych;
 • konsultacji prawnych w zakresie oceny ważności sporządzonych testamentów;
 • konsultacji prawnych w zakresie umów dotyczących spadku.
IV. Prawo osobowe
Rozwiń 

Przez prawo osobowe rozumieć należy czynności obejmujące przede wszystkim pomoc prawną w sprawach:

 • z zakresu ochrony dóbr osobistych, zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych, w tym dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia dobór osobistych, takich jak np. zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, ponadto w ramach moich usług znajdują się także konsultacje prawne w zakresie zabezpieczenia ochrony dóbr osobistych i spełnienia prawnych wymogów w tym zakresie, zwłaszcza przez podmioty przetwarzające dane osobowe;
 • o ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe osób fizycznych;
 • o uznanie za zmarłego i o stwierdzenie zgonu osoby fizycznej, jak i o uchylenie postanowień orzekających uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu.
V. Prawo konsumenta
Rozwiń 

To część prawa cywilnego, którą wyszczególniłem z prawa zobowiązań, z uwagi na jego specyfikę, bowiem dotyczy w zasadzie każdego z nas i niemal każdy z nas doświadczył na sobie, chociaż część regulacji prawnych w tym zakresie. Warto wiedzieć, że z praw konsumenta możemy korzystać nie tylko w przypadku umów sprzedaży, z którymi prawo to kojarzone jest najczęściej. Prawo to dotyczy także usług, które nabywamy, jako konsumenci, a więc w zakresie niezwiązanym z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej.

Z zakresu prawa konsumenta świadczę pomoc prawną polegającą m.in. na:

 • reprezentacji zarówno konsumentów w sporze z przedsiębiorcą, dotyczącym odstąpienia od umowy, roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub wady prawne towaru, roszczeń z tytułu gwarancji, jak i reprezentacji przedsiębiorców, zawierających umowy z konsumentami, w sporach o analogicznym charakterze;
 • analizie postanowień umów i wzorców umownych przed ich zawarciem, a także po ich zawarciu, w tym wyszukiwaniu ewentualnych klauzul niedozwolonych (abuzywnych), mających na celu  kształtowanie praw i obowiązków konsumentów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając ich interesy;
 • zgłaszaniu nieuczciwych klauzul umownych i nieuczciwych praktyk rynkowych do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 • analizie praktyk rynkowych pod kątem dokonywania przez przedsiębiorców czynów nieuczciwej konkurencji.
VI. Postępowanie egzekucyjne.
Rozwiń 

Postępowanie egzekucyjne obejmuje wszelkie przepisy dotyczące egzekucji roszczeń cywilnoprawnych. Reguluje ono prawa i obowiązki związane z sądową egzekucją wierzytelności. Najczęściej czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, dokonywane są przed Komornikiem Sądowym oraz przed Sądem. Egzekucja zasądzonych roszczeń cywilnoprawnych może jednak mieć miejsce także w bezpośrednim kontakcie pomiędzy dłużnikiem i wierzycielem, zarówno przed zainicjowaniem postępowania egzekucyjnego, jak i w jego toku. Czasem można bowiem uniknąć kosztów egzekucji roszczeń przez powołane do tego organy, w drodze negocjacji z wierzycielem.

W zakresie postępowania egzekucyjnego świadczę pomoc prawną polegającą przede wszystkim na reprezentowaniu Klientów przed organami egzekucyjnymi, a także m.in. na:

 • sporządzaniu wniosków o nadanie orzeczeniu klauzuli wykonalności;
 • sporządzaniu wniosków o wszczęcie egzekucji i dokonaniu czynności egzekucyjnych z majątku dłużnika, w tym egzekucji z nieruchomości;
 • sporządzaniu wniosków o wszczęcie postępowania zabezpieczającego;
 • sporządzaniu skarg na czynność Komornika;
 • sporządzaniu powództw opozycyjnych, polegających na żądaniu pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo na żądaniu ograniczenia tytułu wykonawczego;
 • sporządzaniu powództw ekscydencyjnych, tj. o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza czyjeś prawa;
 • sporządzaniu innych wniosków w toku postępowania egzekucyjnego;
 • udziale w czynnościach egzekucyjnych, polegających na reprezentacji stron postępowania i nadzorowaniu prawidłowości działania organów egzekucyjnych, w zakresie przestrzegania przez nie przepisów prawa, w toku podejmowanych czynności egzekucyjnych.