Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy to dziedzina prawa wyodrębniana w ramach prawa cywilnego i traktująca o regulacjach dotyczących stosunku pracy, jaki zawiązuje się pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. Prawo to reguluje jednak również normy dotyczące organizacji pracodawców i pracowników, układów i sporów zbiorowych oraz regulacje dotyczące tzw. partycypacji pracowniczej i dialogu w zbiorowych stosunkach pracy. Jest to zatem dziedzina prawa, której normy dotyczą bardzo szerokiego grona osób zatrudnionych albo zatrudniających. Na płaszczyźnie tak nawiązywanych stosunków pracy nie rzadko dochodzi do sporów prawnych, wymagających rozstrzygnięcia na drodze sądowej. W takich sytuacjach warto korzystać z profesjonalnej wiedzy i doświadczenia radcy prawnego.

W ramach prawa pracy świadczę usługi prawne polegające na:

 •  

  udzielaniu porad prawnych

 •  

  sporządzaniu pisemnych opinii prawnych

 •  

  sporządzaniu projektów umów dla celów zatrudnienia

 •  

  sporządzanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów bezpieczeństwa i higieny pracy i innych wewnętrznych aktów normatywnych

 •  

  sporządzaniu pism w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą

 •  

  sporządzanie pism procesowych do sądu pracy, takich jak pozwy, pozwy wzajemne, odpowiedzi na pozew, pisma przygotowawcze, wnioski

 •  

  reprezentowania pracowników, jak i pracodawców w sporach z zakresu prawa pracy, w tym także w postępowaniach sądowych

 •  

  sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy

Sprawy z prawa pracy obejmują m.in.:

 •  

  sprawy o odszkodowanie z tytułu niedozwolonego rozwiązania umowy o pracę, w tym zarówno niedozwolonego wypowiedzenia umowy o pracę, jak i rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

 •  

  sprawy o ustalenie stosunku zatrudnienia

 •  

  sprawy o ustalenie treści stosunku pracy

 •  

  sprawy o zapłatę odszkodowania z tytułu zawarcia umowy o zakazie konkurencji, obowiązującego po ustaniu stosunku pracy, w tym o odszkodowanie należne pracownikowi, jak również roszczenia pracodawcy, z powodu naruszenia tego zakazu przez byłego pracownika

 •  

  sprawy o przywrócenie do pracy z powodu niedozwolonego rozwiązania umowy o pracę, w tym zarówno niedozwolonego wypowiedzenia umowy o pracę, jak i rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

 •  

  sprawy o odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy

 •  

  sprawy o ustalenie lub sprostowanie treści protokołu o okolicznościach i przyczynach wypadku przy pracy (protokołu powypadkowego)

 •  

  sprawy o odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej

 •  

  sprawy o odszkodowanie z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotów, w związku z wypadkiem w pracy

 •  

  sprawy o odszkodowanie z tytułu utraty mienia spowodowanej kradzieżą w zakładzie pracy

 •  

  sprawy o odszkodowanie z tytułu korzystania przez pracownika przy wykonywaniu pracy z własnego sprzętu

 •  

  sprawy o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez pracownika na mieniu pracodawcy

 •  

  sprawy o odszkodowanie z tytułu niedoboru w mieniu powierzonym pracownikowi przez pracodawcę

 •  

  sprawy o uchylenie kar porządkowych nałożonych przez pracodawcę

 •  

  sprawy o wypłatę świadczenia pracowniczego z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 •  

  sprawy o zapłatę innych roszczeń wynikających z prawa pracy (np. ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej, rentowej lub pośmiertnej, itd.)

 •  

  sprawy o wydanie lub o sprostowanie świadectwa pracy

 •  

  sprawy o zawarcie spółdzielczej umowy o pracę w spółdzielni pracy