Nieodpłatna pomoc prawna

Szanowni Państwo,

do końca grudnia 2018 roku, raz w tygodniu, świadczyłem nieodpłatną pomoc prawną w Jaworznie i Będzinie dla osób, które spełniały kryteria wskazane w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030).

Aktualnie – do końca 2019 roku – udzielam nieodpłatnych porad prawnych w:

piątki od 09:00 do 13:00 w Sosnowcu przy ulicy K.K.Baczyńskiego 14a (pokój 67),

 

Komu przysługuje prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
 
Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu jest starosta.
W celu umożliwienia kontroli prawidłowości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego starosta przechowuje oświadczenie, przez trzy lata od końca roku kalendarzowego, w którym oświadczenie zostało sporządzone.

Zapraszam osoby uprawnione.