Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze to część prawa cywilnego, regulująca funkcjonowanie gospodarki państwa, w tym w szczególności stosunków gospodarczych powstających pomiędzy osobami fizycznymi i osobami prawnymi, jak również pomiędzy innymi podmiotami prawa mającymi zdolność prawną i mogącymi występować samodzielnie w stosunkach gospodarczych.

Prawo gospodarcze najczęściej dzielone jest na prawo publiczne i prawo prywatne.

Pierwsze traktuje o normach funkcjonowania państwa w gospodarce, zakreślając zakres interwencji prawa i państwa w gospodarkę kraju.

Z kolei prawo gospodarcze prywatne normuje stosunki prawne, najczęściej wynikające z umów, pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorcami oraz pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. To właśnie ta część prawa gospodarczego reguluje rodzaje i funkcjonowanie spółek handlowych, czynności handlowych, a także prawo papierów wartościowych oraz kwestie dotyczące upadłości podmiotów prawa gospodarczego.

Właśnie ta druga część prawa najczęściej znajduje się w zainteresowaniu Klientów Kancelarii, jako bliższa ich interesom majątkowym. Coraz więcej osób zdaje sobie bowiem sprawę z tego, że warto korzystać z pomocy radcy prawnego, by sprawniej budować siłę i renomę swojej firmy.

W zakresie prawa gospodarczego świadczę szeroko rozumianą pomoc prawną, w tym reprezentację Klientów, w sprawach dotyczących m.in.:

 •  

  założenia działalności gospodarczej

 •  

  sporządzaniu umów i statutów spółek handlowych oraz rejestracji tych spółek w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

 •  

  zakładaniu i rejestrowaniu fundacji, spółdzielni oraz stowarzyszeń

 •  

  dokonywania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 •  

  sporządzania projektów umów, wzorców umownych i analizie projektów umów przed ich podpisaniem, a także uczestniczę na życzenie Klienta w negocjacji zawieranych przez niego umów

 •  

  postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego

 •  

  postepowania dotyczącego likwidacji spółek handlowych, fundacji, spółdzielni i stowarzyszeń

 •  

  dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań powstałych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą

 •  

  dochodzenie roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji

Możliwe jest także świadczenie przeze mnie stałej, bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorstwa, w ramach umowy stałego zlecenia i przy indywidualnie ustalanym wynagrodzeniu za tego rodzaju usługi.