Prawo karne i karnoskarbowe

Prawo karne kojarzone jest przede wszystkim z przestępstwami, przez co dla wielu osób wydaje się być dziedziną prawa, z którą nie mogą mieć nic wspólnego i z którą nie będą mieć w swoim życiu do czynienia. W życiu bywa jednak tak, że niektórych przestępstw można dopuścić się nieumyślnie. Niektóre wynikają z naszej nieświadomości, co do karalności pewnych zachowań. Inne z kolei popełniane są w afekcie, na skutek braku kontroli nad swoim zachowaniem, w wyniku silnego wzburzenia.

Należy również pamiętać, że aby mieć styczność z prawem karnym wystarczy, że staniemy się ofiarą przestępstwa i wówczas, mimowolnie, nasze prawa i obowiązki będą regulowały przepisy tej dziedziny prawa.

Powinniśmy wówczas wiedzieć, jakie są nasze prawa, a zwłaszcza, jakie konsekwencje spowoduje skorzystanie z nich, a także zdawać sobie sprawę, co stanie się, jeśli nie zastosujemy się do nałożonych na nas obowiązków.

Warto wszak wiedzieć, że „Accusare nemo se debet”, „In dubio pro reo”, czy „Ne bis in idem” – to nie tylko mądrze brzmiące paremie łacińskie, ale reguły prawne, nadal żywe na gruncie prawa karnego.

Mając więc problemy prawne, w związku z zaistniałym czynem zabronionym, warto korzystać z pomocy radcy prawnego, który nie tylko będzie potrafił wyjaśnić wszystkie powstałe na tej płaszczyźnie wątpliwości, ale przede wszystkim profesjonalnie zadba o nasze interesy osobiste i majątkowe, reprezentując przed organami wymiaru sprawiedliwości.

Prawo karne to obszerna dziedzina prawa, w zakresie której świadczę usługi prawne polegające m.in. na:

 •  

  udzielaniu porad prawnych

 •  

  sporządzaniu pism procesowych, takich jak np. zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, wniosek o odstąpienie od wymierzenia kary, wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, odpowiedź na akt oskarżenia, prywatny akt oskarżenia, subsydiarny akt oskarżenia

 •  

  sporządzaniu środków zaskarżenia, takich jak apelacje od wyroków, zażalenia na postanowienia, sprzeciwy od wyroków nakazowych, skargi kasacyjne oraz wnioski o wznowienie postępowania

Przede wszystkim jednak reprezentuję moich Klientów w postępowaniach karnych i karnoskarbowych, zarówno w charakterze obrońcy, jak i w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego, w zależności od charakteru postępowania. Reprezentacja obejmuje zarówno udział przy dokonywaniu czynności w toku śledztwa lub dochodzenia (np. przesłuchania, oględziny, okazania) oraz w postępowaniach sądowych.

Świadczę również usługi w postępowaniach w sprawach o wykroczenia, zarówno na etapie czynności wyjaśniających, jak i w postępowaniu sądowym.

Oferuję również pomoc prawną w sprawach o wydanie wyroku łącznego oraz w postępowaniu karnym wykonawczym, gdzie reprezentuję w sprawach o:

 •  

  odroczenie kary pozbawienia wolności lub kary ograniczenia wolności

 •  

  warunkowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności

 •  

  przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności lub kary ograniczenia wolności

 •  

  umożliwienie odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego

 •  

  zarządzenie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności

 •  

  zamianę kary grzywny lub kary ograniczenia wolności na zastępczą karę pozbawienia wolności albo zastępczą karę aresztu

 •  

  uznanie za wykonane środków karnych

 •  

  orzeczenie dalszego wykonywania środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową

 •  

  przepadek przedmiotów stanowiących dowody rzeczowe

 •  

  uchylenie dozoru kuratora

 •  

  uchylenie zabezpieczeń majątkowych

 •  

  zarządzenie środków probacyjnych

 •  

  rozłożenie na raty albo umorzenie kar grzywny oraz środków karnych i kosztów sądowych